top of page
RunTru Split-Systems

1.5 Ton

2 Ton

2.5 Ton

14 SEER 80%

14 SEER 90%

16 SEER 80%

16 SEER 90%

14 SEER 80%

14 SEER 90%

16 SEER 80%

16 SEER 90%

14 SEER 80%

14 SEER 90%

16 SEER 80%

16 SEER 90%

3 Ton

3.5 Ton

4 Ton

14 SEER 80%

14 SEER 90%

16 SEER 80%

16 SEER 90%

14 SEER 80%

14 SEER 90%

16 SEER 80%

16 SEER 90%

14 SEER 80%

14 SEER 90%

16 SEER 80%

16 SEER 90%

4.5 Ton

5 Ton

14 SEER 80%

14 SEER 90%

16 SEER 80%

16 SEER 90%

14 SEER 80%

14 SEER 90%

16 SEER 80%

16 SEER 90%

bottom of page